balanced growth

बैलेन्स्ड ग्रोथको अर्थ

बैलेन्स्ड ग्रोथ भनेको व्यापारिक अर्थमा समतुल्य विकास भनिन्छ। यसले व्यापारिक विकासमा समता र तालिम, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, र सामाजिक विकासको समानुपातिक विकासलाई सूचित गर्दछ।

बैलेन्स्ड ग्रोथका निकट शब्दहरू

1. विकास (संज्ञा) – वृद्धि, प्रगति
2. समता (संज्ञा) – बराबरी, तुलना
3. तालिम (संज्ञा) – शिक्षा, पढाई
4. आर्थिक (संज्ञा) – अर्थ, वाणिज्यिक
5. राजनीतिक (संज्ञा) – राजनीति, राजकरण
6. सामाजिक (संज्ञा) – समाज, सामाजिकता

बैलेन्स्ड ग्रोथ (संज्ञा)

(उच्चारण: बैलेन्स्ड ग्रोथ)

बैलेन्स्ड ग्रोथका पर्यायवाची शब्दहरू

1. समतुल्य विकास (संज्ञा) – बराबरी विकास
2. संतुलित वृद्धि (संज्ञा) – समतुल्य वृद्धि
3. समानुपातिक विकास (संज्ञा) – समतुल्य विकास
4. संतुलित प्रगति (संज्ञा) – समतुल्य प्रगति
5. समतुल्य विकास (संज्ञा) – संतुलित विकास

बैलेन्स्ड ग्रोथको विवरण

बैलेन्स्ड ग्रोथ व्यापारिक अर्थमा समतुल्य विकास भनिन्छ। यसले व्यापारिक विकासमा समता र तालिम, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, र सामाजिक विकासको समानुपातिक विकासलाई सूचित गर्दछ। यसले व्यापारिक संस्थाहरूलाई समता र संतुलनको अवस्थामा राख्न सहयोग गर्दछ। यसले व्यापारिक विकासलाई सुनिश्चित गर्दछ र समृद्धि र समानता दुवैलाई साथै सुनिश्चित गर्दछ।

बैलेन्स्ड ग्रोथका विपरीतार्थक शब्दहरू

1. असमतुल्य विकास (संज्ञा) – असमान विकास
2. असंतुलित वृद्धि (संज्ञा) – असमतुल्य वृद्धि
3. असमानुपातिक विकास (संज्ञा) – असमतुल्य विकास
4. असंतुलित प्रगति (संज्ञा) – असमतुल्य प्रगति
5. असमतुल्य विकास (संज्ञा) – असंतुलित विकास

यदि तपाईंलाई थप जानकारी चाहिएको छ भने, तपाईं यसलाई dictionary.com, wikipedia.org, र thefreedictionary.com मा जान सक्नुहुन्छ।

error: Content is protected !!