asserts

Asserts Meaning in Nepali: दावा गर्नु, बचाउनु, जोर दिनु, अभिकथन गर्नु

Nearby Words:

1. Assertion (Noun): दावा, बचाउने कार्य, जोरदार बचाउने कार्य

2. Assertive (Adjective): दावानुहुने, जोरदार, अभिकथनात्मक

3. Assertively (Adverb): दावानुहुने ढंगले, जोरदार ढंगले

4. Assertiveness (Noun): दावानुहुने गुण, जोरदारता

5. Assertor (Noun): दावाने गर्ने व्यक्ति, जोरदार व्यक्ति

Part of Speech of Asserts:

Asserts is a verb.

Pronunciation of Asserts:

(uh-surts)

Asserts Synonyms:

1. Affirm (पुष्टि गर्नु)

2. Declare (घोषणा गर्नु)

3. State (बयान गर्नु)

4. Maintain (राख्नु)

5. Insist (जोर दिनु)

6. Allege (दावा गर्नु)

Asserts Antonyms:

1. Deny (मन्न गर्नु)

2. Refute (खण्डन गर्नु)

3. Disclaim (त्याग गर्नु)

4. Contradict (विरोध गर्नु)

5. Dispute (विवाद गर्नु)

For more information, you can visit dictionary.com, wikipedia.org, and thefreedictionary.com.

error: Content is protected !!