agricultural education

Agricultural Education

Agricultural Education, వ్యవసాయ విద్య, వ్యవసాయ చదువు, వ్యవసాయ శిక్షణ అర్థం అనేది వ్యవసాయ పరిశ్రమలో నిరంతర చదువు, అభ్యాసం మరియు అనుభవాన్ని పొందడం ద్వారా వ్యవసాయ ప్రణాళికలో మార్పులు చేయడం లేదా వ్యవసాయ ప్రముఖులు మరియు వ్యవసాయ తంత్రాలను ప్రచురించడం ద్వారా వ్యవసాయ ప్రజలకు విద్య మరియు అవగాహన అందిస్తుంది.

Pronunciation

Agricultural Education is pronounced as [ag-ri-kuhl-cher-uhl ed-yoo-key-shuhn].

Synonyms

Some synonyms for Agricultural Education are:

 • Farming Education
 • Rural Education
 • Agrarian Education
 • Cultivation Education

Nearby Words

Some nearby words related to Agricultural Education are:

 • Agriculture (Noun) – వ్యవసాయం, కృషి
 • Education (Noun) – చదువు, విద్య
 • Farming (Noun) – వ్యవసాయం, కృషి
 • Rural (Adjective) – గ్రామీణ, గ్రామస్థలం
 • Cultivation (Noun) – వ్యవసాయం, కృషి

Example sentences:

 1. Agricultural education plays a vital role in the development of rural areas. (Noun)
 2. He pursued a degree in agricultural education to become a farming expert. (Noun)
 3. The government is investing in agricultural education to promote sustainable farming practices. (Noun)
 4. She attended a workshop on agricultural education to enhance her knowledge of cultivation techniques. (Noun)
 5. Rural schools often include agricultural education as part of their curriculum. (Adjective)

Antonyms

The antonym for Agricultural Education in Telugu is “వ్యవసాయ అశిక్షణ” (Vyavasāya aśikṣaṇa).

For more information, you can refer to the following sources:

 1. Dictionary.com
 2. Wikipedia.org
 3. TheFreeDictionary.com

Leave a Comment

error: Content is protected !!